CorelDRAW

Đề cương môn CorelDraw

 

Bài 1: Giới thiệu – Khởi động – Các thao tác cơ bản

Bài tập thực hành

 

Bài 2: Thao tác với công cụ – Lệnh Transformation

Bài tập thực hành

 

Bài 3: Vẽ tự do – Sử dụng chức năng Shape Tool

Bài tập thực hành

 

Bài 4: Lệnh Align and Distribute – Thao tác với lệnh Combine

Bài tập thực hành

 

Bài 5: Thao tác với nhóm lệnh Shapping

Bài tập thực hành

 

Bài 6: Thao tác với các chức năng tô màu (tô màu đồng nhất – chuyển sắc)

Bài tập thực hành

 

Bài 7: Thao tác với văn bản

Bài tập thực hành

 

Bài 8: Sử dụng tô màu theo dạng mẫu tô – chất liệu – Tô lưới

Bài tập thực hành

 

Bài 9: Sử dụng nhóm cọ Artistic Media.

Bài tập thực hành

 

Bài 10: Hiệu ứng Blend – Contour – Distortion

Bài tập thực hành

 

Bài 11: Hiệu ứng Envelope – PowerClip – DropShadow

Bài tập thực hành

 

Bài 12: Hiệu ứng Extrude – Lens – Add Perspective

Bài tập thực hành

 

Bài 13: Thao tác với Grid và Guidlines

Bài tập thực hành

 

Bài 14: Bài tập tổng hợp

 

Kết thúc môn 

 

Comments