3DSMAX CB

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

 3Ds Max 2011
 (Phần cơ bản)

Thời lượng: 1 tháng

 

Bài 1 : Các thao tác, công cụ và lệnh cơ bản 

+  Giao diện của 3Ds Max 2011

+  Các Menu (Title Bar, Main ToolBar, Conmand Panel)

+  Các thao tác của bảng lệnh

+  Vùng nhìn (Viewport)

+  Phím tắt khi diễn hoạt

+  Các khối 3D cơ bản (Standard Primitives)

+  Thao tác lựa chọn đối tượng tại vùng nhìn

·         Select Object, Transform, Salect and Move, Salect and Rotate, Salect and Uniform Scale, Salect All, Salect invert, Salect Lock Toggle

·         Chọn bằng tên - Chọn thêm hay giảm bớt các đối tượng

+  Di chuyển (Move), Xoay (Rotate) và co dãn (Scale) các đối tượng

+  Hệ Trục tọa độ

·         Tọa độ

+  Điều chỉnh tâm của phép biến đổi.

+  Sao chép các đối tượng

+  Sao chép bằng công cụ Array

Bài 2: Các phép biến đổi

+  Canh gióng bằng công cụ Align

+  Nhân bản đối tượng theo đường dẫn

+  Bắt dính bằng công cụ Snap

+  Quản lý các đối tượng bằng nhóm lệnh Group

+  Cơ bản về các phép hiệu chỉnh (Modifiers)

+  Thao các cơ bản để gán vật liệu và kết xuất một ảnh tĩnh

Bài 3: Tạo mô hình bằng các hình Shape 2D
 

+  Các dạng hình  2D

+  Hiệu chỉnh các hình  2D

+  Hiệu chỉnh Spline ở cấp độ đỉnh (Vertex)

+  Hiệu chỉnh Spline ở cấp độ đoạn (Segment)

+  Hiệu chỉnh Spline ở cấp độ chu tuyến (Spline)

Bài 4:
 Một số lệnh cơ bản để chuyển một đối tượng 2D thành một đối tượng 3D:

+  Sử dụng phép hiệu chỉnh Extrude

+  Sử dụng phép hiệu chỉnh Lathe

+  Sử dụng phép hiệu chỉnh Bevel Profile

+  Sử dụng đối tượng kết hợp Loft

+  Hiệu chỉnh Loft bằng các lệnh biến dạng

+  Sử dụng đối tượng kết hợp ProBoonlean

Bài 5: Tạo mô hình bằng các đa giác:

+  Tóm tắt quá trình tạo mô hình từ đa giác (Polygons)

+  Chỉnh sửa các thành phần của một đa giác

+  Chức năng của một số lệnh biên tập đa giác (Edit Polygon)

+  Sử dụng phép hiệu chỉnh MeshSmooth

Bài 6: Các lệnh cơ bản trong Modifier List
 :

+
   Lệnh  Bend

 Lệnh  FFD

 Lệnh  Twist

 Lệnh  Tapper

 Lệnh  Lattice

 Lệnh  Shell

Bài 7: Chất liệu cơ bản
 

+  Hiển thị số lượng các ô chất liệu trong cửa sổ xem trước

+  Chức năng của hộp thoại biên tập vật liệu Material Editor

+  Sử dụng một số chất liệu có sẵn trong thư viện 3Ds Max

+  Các thao tác cơ bản trong việc thiết kế vật liệu chuẩn (Standar Materials)

+  Sử dụng vật liệu Multi Sub- object cho các đối tượng đa giác

+   Áp Maps cho vật liệu

+  Tìm hiểu tham số của một số Map thủ tục tiêu biểu (Checker, Gradient, Noise)

+  Sử dụng phép hiệu chỉnh UVW Map
 


Bài 8: Chất liệu nâng cao
 

+  Tìm hiểu việc áp Map vào các thuộc tính khác nhau của vật liệu

·          Reflection

·          Opacity

·          Bump

+  Chất liệu đa hợp

+  Các họa đồ thủ tục (Procedural map)

+  Lưu trữ một chất liệu mới
 

Bài 9: Đặt Camera và Nguồn sáng
 

+  Tạo và định vị Camera
 

+  Điều chỉnh các tham số cơ bản của Camera
 

+  Tạo và định vị các nguồn sáng chuẩn (Standard Light)

+  Điều chỉnh các tham số cơ bản của nguồn sáng

+  Loại bỏ ánh sáng và quản lý các nguồn sáng

Bài 10: Hoạt cảnh cơ bản
 

+  Khái niệm về Thời gian và Keyframe trong hoạt cảnh

+  Các thao tác cơ bản cho việc tạo, hiệu chỉnh Keyframe và xem chuyển động

+  Sử dụng Trackview Curve Editor để điều chỉnh hoạt cảnh

+  Các thao tác thay đổi Keyframe và hiệu chỉnh đường đồ thị

Bài 11: Kết xuất ảnh
 

+  Điều chỉnh các tham số cho việc kết ảnh

+  Điều chỉnh mội trường (Environment) cho việc kết xuất ảnh

+  Thao tác kết xuất ảnh và xem kết quả


Bài 12: Bài tập thực hành tổng hợp

+  Thiết kế đồ vật

+  Thiết kế nội thất 1
 

+  Thiết kế nội thất 2
 

 

Kết thúc môn

Comments